Krav från finansiärer

Engelska

Allt fler forskningsfinansiärer ställer krav på att offentligt finansierad forskning ska vara fri och öppet tillgänglig. Ett skäl till detta tros vara argumentet att forskningen sprids snabbare och citeras av flera när den är fritt tillgänglig. Nedan presenteras fyra stora forskningsfinansiärer och dras krav angående Open Access.
Vetenskapsrådet (VR)

I januari 2010 införde VR ett krav på Open Access när det gäller publicering. Detta krav innebär att forskare som är finansierade av VR ska publicera sina resultat Open Access. VR säger att forskaren antingen kan använda sin heminstitutions arkiv eller publicera sig i en Open Access-tidskrift.

Kravet gäller inte retroaktivt, det är således inte tvunget att publicera projekt som beviljats före januari 2010. VR krav säger att publikationen ska finnas fritt tillgängligt senast sex månader efter publicering. Om förlaget inte tillåter parallellpublicering ska forskaren kräva ett undantag, för detta finns det ett tilläggsavtal. VR anser också att om förlaget inte går med på att göra ett undantag bör forskaren publicera i en annan tidskrift. Endast i undantagsfall kan VR acceptera en förlängning av tillgängliggörandetiden till 12 månader. Då förutsätts att forskaren kan redovisa dokumentation om vilka ansträngningar har gjorts för att uppfylla sexmånaderskravet. Dessa krav gäller endast vetenskapligt granskade texter i tidskrifter och konferensrapporter, inte monografier och bokkapitel.
Riksbankens Jubileumsfond (RJ)

Även RJ har sedan 2010 krävt att forskare som har fått bidrag från RJ ska publicera sina vetenskapligt bedömda texter i tidskrifter och i konferenspublikationer så att de blir fritt tillgängliga. RJ uppmanar och uppmuntrar forskare att publicera även monografier och bokkapitel fritt tillgängligt. Forskare kan söka speciellt publiceringsbidrag för Open Access-publicering.

RJ lägger ett schablonbidrag om 30 000 kr per projekt. De vill också att publikationen tillgängliggörs i ett öppet arkiv direkt efter publiceringen i en tidskrift eller senast sex månader efter. Tillåter förlaget inte detta så bör forskaren använda tilläggsavtalet eller välja ett annat förlag och lyckas forskaren inte med detta så bör forskaren kontakta RJ med dokumentation av vilka försök som har gjorts.

Sjunde ramprogrammet (FP7) EU-kommissionen lanserade 2008 ett Open Access-projekt inom det sjunde ramprogrammet. Projektet innebär att forskare inom forskningsområden Hälsa, Miljö och klimat, Energi, Informations- och kommunikationsteknik, Samhällsvetenskap och humaniora, Forskningsinfrastruktur samt Vetenskap i samhället måste göra sina vetenskapligt granskade forskningsartiklar fritt tillgängliga.

Enligt kravet ska publikationen arkiveras och göras tillgängligt senast sex eller 12 månader efter publiceringen, vilket tidspann som gäller beror på ämnestillhörighet. Pengar från FP7 kan användas till att betala publiceringsavgiften i en Open Access-tidskrift eller en hybridtidskrift (en traditionell prenumerationsbaserad tidskrift som har enstaka artiklar fritt tillgängliga).Detta betyder att forskningsartiklar som har finansierats inom FP7 ska parallellpubliceras i BADA.I ramavtalet finns något som heter Best Effort. Detta betyder att forskaren ska genomföra följande fyra steg:

  1. Studera publiceringsmodeller, policys för licensiering och upphovsrätt för de tidskrifter som forskaren tänker skicka sina manuskript till, t.ex. via Sherpa
  2. Om förlagens policys inte överensstämmer med FP7 ska författarna förhandla med förlaget så att parallellpublicering tillåts
  3. Om ovannämnda förhandlingar inte lyckas bör forskaren överväga en annan tidskrift för publicering.
  4. Om man misslyckas med att uppnå överensstämmelse ska anslagsmottagaren informera Kommissionen och skicka med brev där förlaget vägrar uppfylla kraven i FP7.

Open Access pilot in the European Commission’s seventh research framework programme (FP7)

Formas kräver att alla granskade konferens- och tidskriftspublikationer som är ett resultat från forskning som helt eller delvis har finansierats av Formas ska publiceras Open Access. Detta krav gäller fr.o.m. 2010.
Formas kräver också att texterna är fritt tillgängliga senast sex månader efter publiceringen. Forskaren kan välja Open Access- eller hybridtidskrifter eller genom parallellpublicering.

Ursprungligen publicerad i Biblioteksbloggen 2011-10-26

Av: Pieta Eklund