Ny spikning

Redan förra veckan spikade Karin Dessne vid Bibliotekshögskolan sin doktorsavhandling In a world of values and views: Information and learning activities in a military setting. Karin kommer att disputera 5 juni i E310 kl 13-15. Opponent är Gunilla Widén från Åbo Akademi, Finland.

Den svenska sammanfattningen beskriver avhandlingen på följande vis:

“Det finns ingen mening med att dela ett äpple i två delar eller en tallrik i två halvor och sedan försöka få ihop dem igen till den helhet de en gång utgjorde. På samma sätt utgår denna avhandling från att det är nödvändigt att utforska en helhet utan att först sönderdela den. Den helhet som här undersöks är relationers och lärandets natur i syfte att förstå hur organisationer kan stödja lär ande som äger rum i relationer.

Det vetenskapliga arbetet i avhandlingen strävar efter att syntetisera interagerande och ömsesidigt beroende informella och formella aspekter. Dessa aspekter används för att förklara hur relationers natur kommer till uttryck i ett visst sammanhang såsom en arbetsplats och hur denna natur relaterar till lärande. Vidare utforskas vilka förutsättningar som kan bidra till hur relationers natur formas och omformas. Försök har även gjorts att hitta och beskriva de konsekvenser som kan uppstå till följd av att vidta åtgärder som berör relationer. Det kan vara önskvärt eller nödvändigt att ingripa i relationer för att göra plats för eller öka lärande och kunnande i en organisation.

En fallstudie av Försvarsmakten har gjorts för att utforska ovan nämnda komplexa fenomen och i den har ingått kvalitativa metoder såsom intervjuer, observationer och granskning av dokument. Fallstudien består av två delar varav den första är en licentiatavhandling samt två artiklar och den andra är två ytterligare artiklar. Licentiatavhandlingen utfördes inom fältet informationsteknologi och omfattar en analys av empiriska data utifrån två modeller som betonade lärande och relationer i ett informellt respektive formellt perspektiv. I syfte att uppnå målet med nuvarande avhandling så betonas i artiklarna i stället ett syntetiserat synsätt på lärande och relationer där informella och formella aspekter ses som beroende av och interagerande med varandra. Fältet knowledge management omfattar hela det vetenskapliga arbetet, samt inkluderar studier som understryker vikten av social interaktion för att konstruera information, lärande och kunnande. Dessa liksom liknande studier inom information behaviour har bidragit till att ompositionera den utförda forskningen från ett forskningsfält till ett annat.

Sammantaget visar forskningsresultaten en organisation där informella aspekter är starka och de är till och med så starka att de tar över det arbete som en designad process har utvecklats för. Detta förklaras av medarbetares attityder till hur deras arbete förväntas utföras, vilket baseras på deras interaktion där de förhandlar normer och värderingar. Deras sociala interaktion skapar således relationer med informella aspekter, något som yttrar sig t ex i att medarbetare upprätthåller en tradition av att interagera muntligt och lokalt, liksom i att kollegor värderas högt som källor till information. Denna interaktion resulterar i att medarbetare har en gemensam förståelse för hur de ska bete sig i relation till varandra. Dessutom kan vidden av informella aspekter i ett sammanhang förklaras av det finns omfattande formella aspekter. Formella symboler såsom utrustning och klädkod liksom militär terminologi fostrar människor till det sätt på vilket de engagerar sig i relationer. Deras engagemang resulterar samtidigt i att de interagerar informellt i samband med att de lär sig vem de ska lita på och vem ska undvika.

Vidare visar forskningsresultaten att det är viktigt att förstå relationers natur för att kunna ingripa i dem. Ett exempel på detta är att det i den studerade organisationen fanns en formellt designad process vars implementering misslyckades, förmodligen på grund av att ingen eller otillräcklig hänsyn visades till den rådande informella kulturen. Slutsatsen är att det formella i form av t ex design kan påtvingas det informella utan att lyckas. Däremot kan ett sådant intrång i andra sammanhang leda till att redan existerande interaktion som är oumbärlig för lärande och kunnande förstörs. Om t ex implementeringen av den ovannämnda designade processen hade lyckats skulle detta till stor del ha kunnat hindra lärande under förutsättning att det informella arbetet hade undertryckts. En sådan blockering hade varit förödande om det undertryckta arbetet inte ersattes. Det visade sig emellertid att medarbetarnas interaktion var bärkraftig trots att de verkade kämpa för att få tillgång till nödvändig information. Detta oavsett om denna interaktion existerade före eller om den uppstod som en följd av implementeringen av den designade processen.

Liksom tidigare forskning med liknande fokus betonas i denna avhandlings forskning och resonemang behovet av att förstå dynamiken mellan information, lärande och kunnande för att kunna möjliggöra dessa aktiviteter. Framtida forskning kan därför bygga på och fortsätta detta resonemang utifrån de erhållna resultaten, empirin och ana lyserna i denna avhandling”

Pieta Eklund

 

Spikning av Design researchers’ information sharing

Ola Pilerot från Bibliotekshögskolan spikade sin avhandling Design researchers’ information sharing: the enactment of a discipline i dag. Han kommer att disputera 25 april i E310 klockan 13. Opponenten är Dr David K Allen från Leeds University Business School, Leeds, UK.

Avhandlingen handlar om forskare inom designområden (tvärvetenskapliga forskare) och deras informationsdelningspraktiker (information sharing practices). En av resultaten var att delningen av information kan stärka disciplinen!

Från abstraktet:

“This thesis is about information sharing in interdisciplinary research practices. It reports one conceptual and three empirical studies. The studies have been conducted through focusing on the field of design research, and in particular on a Nordic network of design researchers. From a practice-based perspective, the exploration of the study object oscillates between three nested and interconnected frames. The main contribution of this thesis is that it illustrates how activities of information sharing not only contribute to, but actually play a central role in the shaping of the practice of design research. It is shown how information sharing works as a contributor to the development, maintenance and shaping of practices in 1) design research as it is conducted in the Nordic network; 2) in the field of design research; and 3) within interdisciplinary research. Without losing sight of the empirical material, the theoretical analysis has made it possible to illuminate the connection between activities of sharing and the enactment of a discipline. Through analysis and discussion of the four studies as a whole, the reciprocal relationship between information sharing and the area of design research is elucidated. It is shown how information sharing, as it emerges in this interdisciplinary practice, functions as a unifying force towards the probable goal of establishing a discipline.”

Pieta Eklund

 

 

Concepts for improving ethanol productivity from lignocellulosic materials

Päivi Ylitervo spikade sin avhandling Concepts for improving ethanol productivity from lignocellulosic materials: Encapsulated yeast and membrane bioreactors idag. Disputationen sker den 4 april i Göteborg.

Abstract:
“Lignocellulosic biomass is a potential feedstock for production of sugars, which can be fermented into ethanol. The work presented in this thesis proposes some solutions to overcome problems with suboptimal process performance due to elevated cultivation temperatures and inhibitors present during ethanol production from lignocellulosic materials. In particular, continuous processes operated at high dilution rates with high sugar utilisation are attractive for ethanol fermentation, as this can result in higher ethanol productivity. Both encapsulation and membrane bioreactors were studied and developed to achieve rapid fermentation at high yeast cell density. My studies showed that encapsulated yeast is more thermotolerant than suspended yeast. The encapsulated yeast could successfully ferment all glucose during five consecutive batches, 12 h each at 42 °C. In contrast, freely suspended yeast was inactivated already in the second or third batch. One problem with encapsulation is, however, the mechanical robustness of the capsule membrane. If the capsules are exposed to e.g. high shear forces, the capsule membrane may break. Therefore, a method was developed to produce more robust capsules by treating alginate-chitosan-alginate (ACA) capsules with 3-aminopropyltriethoxysilane (APTES) to get polysiloxane-ACA capsules. Of the ACA-capsules treated with 1.5% APTES, only 0–2% of the capsules broke, while 25% of the untreated capsules ruptured within 6 h in a shear test. In this thesis membrane bioreactors (MBR), using either a cross-flow or a submerged membrane, could successfully be applied to retain the yeast inside the reactor. The cross-flow membrane was operated at a dilution rate of 0.5 h-1 whereas the submerged membrane was tested at several dilution rates, from 0.2 up to 0.8 h-1. Cultivations at high cell densities demonstrated an efficient in situ detoxification of very high furfural levels of up to 17 g L-1 in the feed medium when using a MBR. The maximum yeast density achieved in the MBR was more than 200 g L-1. Additionally, ethanol fermentation of nondetoxified spruce hydrolysate was possible at a high feeding rate of 0.8 h-1 by applying a submerged membrane bioreactor, resulting in ethanol productivities of up to 8 g L-1 h-1. In conclusion, this study suggests methods for rapid continuous ethanol production even at stressful elevated cultivation temperatures or inhibitory conditions by using encapsulation or membrane bioreactors and high cell density cultivations.”

Pieta Eklund

Två spikningar idag

Välkommen till veckans spikningar. Den här veckan har vi två spikningar och båda två sker idag – den första kl 14 och den andra kl 15.

Hamidreza Barghi, IH, spikar sin av handling Functionalization of Synthetic Polymers for Membrane Bioreactors, på entréplanet i biblioteket idag kl 14.

Abstract:
“Membrane bioreactors (MBRs) show great promise for productivity improvement and energy conservation in conventional bioprocesses for wastewater reclamation. In order to attain high productivity in a bioprocess, it is crucial to retain the microorganisms in the bioreactors by preventing wash out. This enables recycling of the microorganisms, and is consequently saving energy. The main feature of MBRs is their permeable membranes, acting as a limitative interface between the medium and the microorganisms. Permeation of nutrients and metabolites through the membranes is thus dependent on the membrane characteristics, i.e. porosity, hydrophilicity,and polarity. The present thesis introduces membranes for MBRs to be used in a continuous feeding process, designed in the form of robust, durable, and semi-hydrophilic films that constitute an effective barrier for the microorganisms, while permitting passage of nutrients and metabolites. Polyamide 46 (polytetramethylene adipamide), a robust synthetic polymer, holds the desired capabilities, with the exception of porosity and hydrophilicity. In order to achieve adequate porosity and hydrophilicity, bulk functionalization of polyamide 46 with different reagents was performed. These procedures changed the configuration from dense planar to spherical, resulting in increased porosity. Hydroxyethylation of the changed membranes increased the surface tension from 11.2 to 44.6 mJ/m2. The enhanced hydrophilicity of PA 46 resulted in high productivity of biogas formation in a compact MBR, due to diminished biofouling. Copolymerization of hydrophilized polyamide 46 with hydroxymethyl 3,4-ethylenedioxythiophene revealed electroconductivity and hydrophilic properties, adequate for use in MBRs. To find either the maximal pH stability or the surface charge of the membranes having undergone carboxymethylation, polarity and the isoelectric point (pI) of the treated membranes were studied by means of a Zeta analyzer. The hydroxylated PA 46 was finally employed in a multilayer membrane bioreactor and compared with hydrophobic polyamide and PVDF membranes. The resulting biogas production showed that the hydroxylated PA 46 membrane was, after 18 days without regeneration, fully comparable with PVDF membranes.”

Anne-Britt Torkildsby, THS, spikar sin avhandling Existential design – revisiting the dark side of design thinking, på entréplanet i biblioteket idag kl 15.

Abstract:
“This thesis aims to discuss ways of opening up the design brief when designing for extreme environments such as intensive care units and remand prisons. Focusing on “designials” (fundamental forms of design being), the methodology intends to illustrate the fact that objects may directly impinge upon certain “existentials” (fundamental forms of human being). Moreover, the method is a form of critical design that enables designers to shift focus, from analysis of the functionality of a design in use, e.g. by performing a functional analysis, to analysis of the form of being human that a design in use defines. More importantly, this thesis considers what may happen if we do not take into account this aspect of design; in other words, the “dark side” of design thinking.”

PIeta Eklund