Kort om forskarhandledingskurs

Årets forskarhandledningskurs med deltagarna från olika institutioner är precis avslutad, en kurs med högt i tak, vilket medfört livliga diskussioner.

Varje kursomgång sätter sin egen prägel på kursen, bl. a. genom ett avsnitt med egenvald litteratur. I årets kurs har två färska rapporter från Göteborgs universitet påverkat en del, nämligen Öhrn, Elisabeth och Lundahl Lisbeth (red)  (2013) ”Kön och karriär i akademin – En studie inom det utbildningsvetenskapliga fältet” och Berg, Christina m fl (2012) ”Jämställda fakulteter? En studie av arbetsfördelning och normer hos lärare och forskare vid två fakulteter vid Göteborgs universitet”.

För den intresserade kan nämnas ytterligare en rapport som behandlar forskarhandledning i ett lika villkor-perspektiv; Ulrike Schnaas, Ulrike. (2011) ”Könsmedveten forskarhandledning – teoretiska utgångspunkter och praktiska erfarenheter”, Avdelningen för universitetspedagogisk utveckling (PU), Uppsala universitet.

Anngerd Lönn Svensson, kursledare

 

Forskarhandledningskursen arrangeras av CLU och går under höstterminen. Kursen omfattar sex heldagar med förberedande och mellanliggande uppgifter. Kursen vänder sig till högskolans disputerade lärare som handleder eller inom kort kommmer att handleda doktorander. För mer information kontakta Anngerd Lönn Svensson.

Handleda doktorander

Är du ny doktorand eller ny i handledarrollen? Ronny Gunnarsson (Göteborgs Universitet/ James Cook University Australia) har forskat om handledning av doktorander. Han ville bli bättre handledare för sina doktorander och bestämde sig för att videointervjua handledare och doktorander. Intervjuerna resulterade i sex timmar av intervjuer som resulterade i tre filmer.

Who wants Einstein är en serie av tre filmer:

Första filmen kan sammanfattas med följande åtta punkter:

  1. Se till att doktorandarbete är roligt
  2. Klargör förväntningar och struktur
  3. Det finns inte en sanning. Det finns valmöjligheter
  4. Doktoranden växer
  5. Prata öppet om meningsskiljaktigheterna
  6. Rätt antal handledare: inte för många eller för få
  7. Doktoranden ska få bestämma rätt mycket
  8. Handledaren ska uppmupptra, sporra och stödja

Varje film avslutas med diskussionsfrågor som kan vara relevanta att diskutera i handledargrupperna, t.ex. vem har det slutgiltiga ansvaret, studenten eller handledaren och borde handledare gå handledarkurser och utveckla sin pedagogik regelbundet? Du vet kanske att CLU, Centrum för lärande och undervisning, arrangerar handledarkurser?

Pieta Eklund