Två nya rapporter

Vår rektor skriver i sin blogg om de två nya Vetenskap för profession-rapporterna som har kommit under detta år.

Samverkan för hållbar stadsutveckling och tvärsektoriell samsyn handlar om “hur sociala risker hanteras i samverkan mellan olika aktörer”. Rapporten släpptes i början av februari. Den andra rapporten, Ledarskap i vården. Att möta media och undvika personfokuserade drev, handlar om hur chefer påverkas av att bli personligt fokuserade i media. Den släpps idag

Tidigare rapporterna i serien finns också i vårt digitala arkiv. Ta en titt vad det har skrivits om tidigare i serien.

Pieta Eklund

Tio perspektiv på vetenskaplig identitet

Idag gästbloggar Johan Sundeen om den tredje volymen i serien Från Högskolan i Borås till Humboldt. Alla texter som ingår kan du läsa på nätet. Vetenskap på tvären: akademiska värden, friheter och gränser.

Vid Högskolan i Borås arrangeras sedan 2010 s.k. Humboldtföreläsningar, vilka syftar till att ge en allsidig belysning av frågor av principiell vikt för högskolevärlden. Tre stycken serier av seminarier har så här långt arrangerats. En om universitetets idé; en om bildning och kunskapskulturer och en tredje kretsande kring tvärvetenskap och akademiska discipliner.

Skulle man hitta en gemensam nämnare för dessa tre tematiker, ligger begreppet akademisk identitet nära till hands. Universitetsidéns och bildningsbegreppets historia och förnyelse hör – trots decennier av lågkonjunktur för bildningstanken – till högskolevärldens ramverk och självbild. Och den disciplinära hemhörigheten är ett fundament i de flesta forskares och lärares vetenskapliga Jag, även om undersökningar visar att många också talar om sin forskning i termer av tvärvetenskap.

Frågan ”vilket är ditt ämne?”, synes alltjämt vara obligatorisk när två tidigare obekanta personer från den akademiska världen strålar samman i ett socialt sammanhang. Men precis som när det gäller medborgarskap har idag en icke-obetydlig skara personer i den akademiska världen dubbla eller i några fall rent av multipla vetenskapliga identitetshandlingar; man har disputerat i ett ämne, undervisar i ett annat samt ingår som forskare i mångvetenskaliga nätverk och projekt. Dylika hybrididentiteter än vanligt förekommande inte minst på mellanstora och professionsinriktade lärosäten av Högskolan i Borås typ.

Humboldtseminarierna har dokumenterats i tre stycken antologier. I måndags (16/12) presenterade undertecknad tillsammans med mina medredaktörer – Martin G. Erikson och Jenny Johannisson – den senaste Humboldtvolymen, betitlad Vetenskap på tvären: Akademiska värden, friheter och gränser. Innanför denna boks pärmar ryms tio uppsatser med bäring på vad vetenskaplig identitet har varit historiskt sett, tenderar att vara idag respektive kan förväntas bli i en relativt nära framtid; allt med huvudsaklig fokus på spänningen mellan, men också ömsesidigheten i, å ena sidan ämnesförankring och å andra sidan tvär- eller mångvetenskapliga utmaningar och ansatser.

Texterna i Vetenskap på tvären har delats in i tre stycken block. I den första sektionen ger Göran Bexell, Henrik Berggren och Ulf Hall allmänakademiska samt Thomas Kaiserfeld vetenskapshistoriska ingångar till diskussionen om disciplinaritet och tvärvetenskap. I det andra blocket belyses problemkomplexet från ledningsperspektiv och lärosätetsstrategiska utgångspunkter av Ingmar Björkman och Karin Röding. I den avslutande sektionen diskuterar Lars Sandman, Barbara Czarniawska, Lisbeth Svengren Holm och Jan Nolin förändringar och trender i förhållandet mellan vetenskapliga discipliner och tvärvetenskap.

Som helhet bjuder boken på en resa från medeltidens europeiska universitet, då 1800- och 1900-talens disciplingrundade indelning av vetenskapens hantverk ännu låg dold i framtiden, till en samtid och en morgondag där akademiska verksamheter i allt högre grad måste förhålla sig till digitala sök- och publiceringsverktyg med vad det innebär av utmaningar för den disciplinbundna organisationen av kunskapen.

I en kommande seminarieserie ska en annan sida av den vetenskapliga identiteten – akademiskt ansvar – få sin belysning.

Johan Sundeen,
Fil. dr. i idé- och lärdomshistoria, universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap.

Aktuell forskning vid Högskolan i Borås

En helt ny rapport från Högskolan i Borås, Textilreturen i Ullared – ett experiment om återvinning, skriven av Daniel Hjelmgren och Eva Gustafsson, handlar om ett projekt och experiment där det samlas in både hela och trasiga kläder. Detta är ett sätt att öka återvinningen av kläder och ett led i att förbättra miljön. Vi kastar mycket av våra avlagda kläder i hushållssoporna vilket är resursslöseri. Istället skulle dessa avlagda kläder kunna säljas på secondhandmarknaden, sänkas bort eller säljas till återvinningsföretag för användning i stoppning av madrasser eller ljudisolering.

SIIRs handelslabb får 700 000kr som ska finansiera den fortsätta utvecklingen av verksamhet på Handelslabbet från Sjuhärads Kommunalförbund. SIIR har en vision om ”open-innovation-lab”. Tanken är att inspirera och utmana den svenska detaljhandelen att tänka nytt och annorlunda. Malin Sundström, föreståndare vid SIIR driver en blogg Retailing Research.

BHS kommer att ha två intressanta projekt som drar igång under våren. Bjrön Hammarfelt har fått pengar från Vetenskapsrådet för en internationell postdok-tjänst kring mätning och utvärdering av forskning med hjälp av kvantitativa metoder. En del av tjänsten är lagt vid Centre for Science and Technology Studies (CWTS), Leidens Universitet, Nederländerna.  Anna Hampson Lundh har fått en deltidstjänst vid the School of Education, Faculty of Humanities, Curtin University, Perth, Australien. Där kommer hon att forska om barn med läsnedsättningar och deras användning av talböcker. Studien kommer att resultera vidare förståelse av barn med läsnedsättningar och talböcker som medium och vilka förutsättningar det finns för barns läsande i dagens medielandskap.

Här hittar du andra forskningsnyheter från Högskolan i Borås.

Skulle du vilja hitta en expert som är intressant att intervjua i jul- och vintertid, bl.a. om konsumtion, fira jul i sociala medier, om rättvisa och prioriteringar kolla då in expertlistan som högskolans Kommunikationsavdelning har skapat.

Pieta Eklund

Libraries, black metal and corporate finance

Idag släpps en ny rapport inom Vetenskap för profession. Den här gången är det en antologi med urval av presentationer och seminariepapers från konferensen från i höstas som avslutade Bibliotekshögskolans 40-års jubileumsåret. Presentationerna och papers handlar om utbildning och forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap.

Artiklarna handlar om bl.a. skillnader och likheter mellan de nordiska bibliotekssystemen, om bokcirklar, om synen på barnen, lite om norsk black metal, om informationskällor inom företag och om utbildningen med speciell fokus på digitalisering som förnyare av utbildningen.

Hela rapporten Libraries, black metal and corporate finance: Current research in Nordic Library and Information Science: Selected articles from the 40th anniversary conference of the Swedish School of Library and Information Science finns i sin helhet i BADA.

libraries

Pieta Eklund