Informationsmöten om Horisont 2020

Den tredje juni kommer Vinnova, SP och Högskolan i Borås att arrangera ett informationsmöte kring Horizon 2020, EU:s nya ramprogram för forskning och innovation. Satsningen är på 80 miljarder euro!

Från VInnovas nyhetsbrev:

Horisont 2020 inkluderar en förstärkt satsning på excellent forskning, extra satsningar på små och medelstora företag, tvärvetenskapliga samarbeten, satsningar på industriella teknologier och samhällsutmaningar samt förenklade regler för deltagande. Programmet erbjuder möjligheter för många olika aktörer; universitet och högskolor, näringsliv, forskningsinstitut, offentlig sektor och civila samhället.

 

Informationsmötet den 3 juni vänder sig specifikt till dig som vill få en överblick av möjligheterna inom Horisont 2020 och vi välkomnar alla som jobbar med forskning och innovation eller dig som är allmänt intresserad av EU:s forskningsstöd. Under dagen medverkar några av VINNOVAs nationella kontaktpersoner (NCP) för Horisont 2020 samt Annika Bergman, samordnare forskningsfinansiering vid Högskolan i Borås och Per Lindquist från SP Grants Office.

Dagen börjag kl 13 med registreringen och inleds 1330 av Rektor Björn Brorström, Högskolan i Borås och Teknisk direktör SP, Per-Erik Petersson. Därefter ges en genom gång av möjligheter inom Horisont 2020 och vad som är bra att veta inför en Horizon 2020-ansökan. Sist på dagen avhandlas Europeiska forskningsprojekt för små och medelstora företag.

Platsen för dagen är Sparbankssalen (M202) vid Högskolan i Borås.

Anmäla dig senast den 26 maj här

Pieta Eklund

God helg och gott nytt år!

2014 kommer att bli ett spännande år. Horizon 2020 drar igång och öppnar ännu fler utlysningar. Participant Portal är en portal för Horizon 2020 information.  Aktuella utlysningar inom Horizon 2020 finns här. På våren kommer biblioteket tillsammans med Bibliotekshögskolan arrangera två dagar kring publicering och vetenskaplig kommunikation.

Vi på biblioteket kommer också att dra igång med ett projekt kring ORCID, unikt forskarid, och CRIS som är ett system för aktuell forskingsprojektsinformation. I projektet kommer  ävenfolk från andra delar av högskolan att ingå.

Innan det är dags att ta ledigt för helgerna så vill vi lyfta upp inlägg och påminna om att registrera publikationer i BADA. Sista datum för att registrera 2013-års publikationer är den 17 januari 2014.

Instruktioner för hur du registrerar i BADA.

Frågor och svar om att registrera i BADA.

helgPieta Eklund

 

Publicera vetenskapliga texter open access. Horizon 2020 riktlinjer.

EU har publicerad sina riktlinjer för open access-publicering av vetenskapliga texter och forskningsdata.

I riktlinjerna definieras open access samt att man skriver om två vägar till open access: självarkivering eller publicering i en oa-tidskrift. I riktlinjerna motiverar de kravet på open access genom att modern forskning bygger på öppen dialog och möjligheten att förbättra tidigare forskning. De menar att open access bidrar till att förbättra kvalitet på forskning, effektiviserar forskningen genom att minska dubbelt arbete och uppmuntrar till samarbete men att det även påskyndar innovation och engagerar medborgare och det omgivande samhället.

EU anser är att information som betalas av offentliga medel inte ska betalas för på nytt varje gång någon vill ha tillgång till den utan att forskningen ska gynna EU, europeiska företag och europeér fullt ut och därför europeisk forskning finansierad med offentliga medel ska vara fritt tillgängligt och samtidigt garanteras långsiktig bevarande. Open access-kravet gäller endast vetenskapliga publikationer men det skrivs i riktlinjerna att även forskningsresultat publicerade via andra kanaler som monografier, konferenspapers, grå litteratur etc bör göras fritt tillgängligt.

Pieta Eklund

 

Horizon 2020 och open access

Första utlysningar ur Horizon 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation, har öppnat. Dessa utlysningar har sista ansökningsdag under 2014. EU har en Participant Portal där det finns mycket information om vilka utlysningar som är aktuella.

Det som är intressant för mig är vad som skrivs om publicering av den forskning som Horizon 2020 finansierar. Bland alla dokument finns något som heter General Model Grant Agreement som har en klausul 29.2 Open Access to scientific publications. I den står det att finansieringsmottagren måste garantera open access (gratis online tillgång för alla användare) till alla vetenskapliga refereegranskade publikationer som kommer från den finansierade forskningen samt att bidragstagaren måste samtidigt försöka tillgängliggöra även forskningsdata för att validera resultaten som presenteras. Det kommer att vara intressant och utmanande att börja tänka även hur och till vilken grad det skulle vara möjligt att göra forskningsdatan fritt tillgänglig.

Det som finns skrivet kan tolkas så att författarna måste deponera ett refereegranskat och accepterat manuskript eller publicerad version av artikeln i ett institutionellt arkiv senast vid publiceringen. Även bibliografisk metadata för publikationen måste vara fritt tillgängligt. Det är som är anmärkningsvärt är att vägen till open access går via institutionella arkiv, en annan väg än att publicera i open access-tidskrifter. De vill alltså inte direkt styra var forskare publicerar sig, däremot indirekt genom att säga att publikationen måste göras öppet tillgänglig vid publiceringen. Många förlag använder ju sig av embargo-tider, alltså att publikationen får göras öppet tillgänglig efter t.ex. 6 månader.

I detalj skriver Horizon 2020 följande:

The beneficiary must ensure open access (free of charge,  online access for any user) to all peer-reviewed scientific publications relating to its results.
In particular, it must:

(a) as soon as possible and at the latest on publication, deposit a machine-readable electronic copy of the published version or final peer-reviewed manuscript accepted for publication in a repository for scientific publications;

Moreover, the beneficiary must aim to deposit at the same time the research data needed to validate the results presented in the deposited scientific publications.

(b) ensure open access to the deposited publication — via the repository — at the latest:

(i) on publication, if an electronic version is available for free via the publisher,

or

(ii) within six months of publication (twelve months for publications in the social sciences and humanities) in any other case.

(c) ensure open access — via the repository — to the bibliographic metadata that identify the deposited publication.

The bibliographic metadata must be in a standard format and must include all of the following:

– the terms [“European Union (EU)” and “Horizon 2020”][“Euratom” and Euratom research and training programme 2014-2018″];

– the name of the action, acronym and grant number;

– the publication date, and length of embargo period if applicable, and

– a persistent identifier.

H2020 Model Grant Agreement: Mono-beneficiary General MGA: December 2013, p. 59.

Pieta Eklund